Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Χρηματοδοτήσεις

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα οφέλη της υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων για ένα Δήμο είναι πολλαπλά. Το σημαντικότερο είναι η υλοποίηση δράσεων τις οποίες δεν θα μπορούσε να καλύψει ένας Δήμος μέσω του προϋπολογισμού του, η δικτύωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και η εισαγωγή καινοτομίας σε μια εποχή όπου η ανάγκη για την ενασχόληση με την καθημερινότητα πνίγει ασφυκτικά την ανάγκη για καινοτομία.

Οι δημόσιοι οργανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τοπικές αρχές, μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ΕΕ, από τις επενδύσεις για την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών μέχρι τη χρηματοδότηση τοπικών έργων υποδομής. Ιδού ορισμένα παραδείγματα από τις πολλές διαθέσιμες δυνατότητες.

Κατάλογος

Θεματική Περιοχή

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)
Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα & ΜμΕ (“COSME”) | Δημιουργική Ευρώπη (“Creative Europe”)
Εργασία και Κοινωνική Συνοχή Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (“EaSI”) | ERASMUS+
Υποδομές Συνδέοντας την Ευρώπη (“Connecting Europe”)50
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή LIFE+
Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS
Έργα Τεχνικών Υποδομών JESSICA, JASPERS, ELENA
Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ευρώπη για τους πολίτες
Καταναλωτές Multiannual Consumer Programme 2014-2020
Υγεία Third Health Programme