Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Ενδεικτικές Πολιτικές

  • Ενεργειακή Πολιτική
  • Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική
  • Έρευνα και Καινοτομία
  • Περιβάλλον
  • Περιφερειακή Πολιτική
  • Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία
 

Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής. Το EuroConnect αναλαμβάνει την ενημέρωση και τις πολιτικές που ενδιαφέρουν τον Οργανισμό σας και την αντιπροσώπευση σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπηρεσίες

Με το EuroConnect έχετε έναν αντιπρόσωπο στο κέντρο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

  1. Αντιπροσώπευση - Φυσική Παρουσία
  2. Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Πολιτικές
  3. Ενημέρωση για Καλές Πρακτικές